• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Globalna polityka IMC w zakresie REACH

  Zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Grupa IMC podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z przepisami REACH. Ponadto TÜV SÜD - wiodącą organizacja europejska, która posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania, zgodności i doradztwa w związku z rozporządzeniami REACH, regularnie wspiera i doradza Grupie IMC.  Dyrektywa RoHS

  Zgodnie z postanowieniami Parlamentu Europejskiego 2011/65/EU, dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), Grupa IMC podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z tymi postanowieniami RoHS.

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved